بتاسهم
1401/02/19
09:00
مجوز افزایش سرمایه 129 درصدی #ومعادن از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته صادر شد.

مجوز افزایش سرمایه ۱۲۹ درصدی #ومعادن از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته صادر شد.


انتهای خبر

0
0