بتاسهم
1399/12/05
19:38
#سخوز اخیرا پیشرفتهای خوبی در فروش داشته است سهم فروشش در مهر 573 میلیارد ریال بوده است د ابان دوباره رشد کرد و 824 میلیارد ریال فروش داشته و ا...

#سخوز اخیرا پیشرفتهای خوبی در فروش داشته است سهم فروشش در مهر ۵۷۳ میلیارد ریال بوده است د ابان دوباره رشد کرد و ۸۲۴ میلیارد ریال فروش داشته و اذر نیز ۷۵۶ میلیارد ریال در دی این عدد را حفظ کرده و ۷۳۹ میلیارد ریال فروش زد


در بهمن به ۷۴۲ میلیارد ریال رسید


جمع فروش۱۱ ماهه ۷۱۲۳ میلیارد ریال است .


مدت مشابه این عدد ۴۵۵۲ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0