مهندسی مالی
1399/08/11
12:43
بازگشت _سکه از کانال ۱۲ به ۱۳ (افزایش) _دلار از کانال ۲۶ به ۲۷ (افزایش) _بورس از کانال ۱۳۰۰ به ۱۲۰۰ ( کاهش)

بازگشت_سکه از کانال ۱۲ به ۱۳ (افزایش)_دلار از کانال ۲۶ به ۲۷ (افزایش)_بورس از کانال ۱۳۰۰ به ۱۲۰۰ ( کاهش)

انتهای خبر

0
0