تکنیکال ثنایی
1401/03/24
20:29
#کاردانو #ADA ایا این رمز ارز محبوب در بال پایینی متوقف میشود.واینجا نقطه پایان نزول است؟

#کاردانو


#ADA


ایا این رمز ارز محبوب در بال پایینی متوقف میشود.واینجا نقطه پایان نزول است؟انتهای خبر

0
0