تحلیل با سید علی محسنی
1399/10/04
18:50
#سفارس در اذر 569 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اذر 34389 میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

#سفارس در اذر ۵۶۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اذر ۳۴۳۸۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است


انتهای خبر

0
0