موج مثبت Positive Wave
1399/10/06
10:53
بترس از وقتی که همه طمع میکنن و طمع کار باش وقتی همه میترسن.

بترس از وقتی که همه طمع میکنن و طمع کار باش وقتی همه میترسن.


انتهای خبر

0
0