وارن بافت
1399/09/05
22:06
#حتاید شهریور و مهر خوبی داشته و د هردوماه 360 در ابان این عدد 345 میلیاردریال شده وجمع درامد 8 ماهه 2953 میلیارد ریال رسیده است به نظر بتوا...

#حتاید


شهریور و مهر خوبی داشته و د هردوماه ۳۶۰ در ابان این عدد ۳۴۵ میلیاردریال شده وجمع درامد ۸ ماهه ۲۹۵۳ میلیارد ریال رسیده است به نظر بتواند به ۳۵۰۰ میلیارد ریال برسد کل سال قبل ۲۷۵۵ میلیارد ریال بوده است. بتاسهمانتهای خبر

0
0