بورسینه
1400/12/18
08:51
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #غبشهر ۱۶۶ میلیارد تومان #غمارگ ۹۸ میلیارد تومان #قزوین ۳۰ میلیارد تومان 🔹عرضه در بورس: ...

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش🔹تقاضا در بورس:


#غبشهر ۱۶۶ میلیارد تومان


#غمارگ ۹۸ میلیارد تومان


#قزوین ۳۰ میلیارد تومان🔹عرضه در بورس:


#انرژی۱ ۴۵ میلیارد تومان


#غدشت ۲۰ میلیارد تومان


#شتران ۴ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#دماوند ۱۴ میلیارد تومان


#شکام ۷ میلیارد تومان


#زاگرس ۷ میلیارد تومان🔹عرضه در فرابورس:


#سدبیر ۱۰ میلیارد تومان


#قشیر ۶ میلیارد تومان


#شگامرن ۵ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0