پایگاه خبری انتخاب
1401/06/02
08:42
♦️۴۲ راس گور ایرانی در شرایط تکثیر در اسارت 🔹گور ایرانی گونه‌ای در معرض انقراض و یکی از زیرگونه‌های گور آسیایی و بزرگترین پستاندار در کشور است که ...

♦️۴۲ راس گور ایرانی در شرایط تکثیر در اسارت🔹گور ایرانی گونه‌ای در معرض انقراض و یکی از زیرگونه‌های گور آسیایی و بزرگترین پستاندار در کشور است که طی سال‌های گذشته اقداماتی برای حفاظت از جمعیت این گونه و تکثیر در اسارت آن انجام شده استجزئیات در👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲ttt


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0