مهدی افضلیان
1399/11/06
15:30
بیشترین حجم معاملات به نسبت کل سهام شرکت 1. #حتوکا 👈 حجم: 52.3 M سهم - 15.9 % حجم کل شرکت - 33.3 % شناور - 6.3 برابر میانگین حجم ماه 2. #ومشان 👈...

بیشترین حجم معاملات به نسبت کل سهام شرکت۱. #حتوکا 👈 حجم: ۵۲.۳ M سهم - ۱۵.۹ ٪ حجم کل شرکت


- ۳۳.۳ ٪ شناور


- ۶.۳ برابر میانگین حجم ماه۲. #ومشان 👈 حجم: ۳.۱ M سهم - ۱۵.۷ ٪ حجم کل شرکت


- ۲۱.۲ ٪ شناور


- ۳.۵ برابر میانگین حجم ماه۳. #ثتوسا 👈 حجم: ۷.۳ M سهم - ۷.۶ ٪ حجم کل شرکت


- ۱۲.۴ ٪ شناور


- ۲.۷ برابر میانگین حجم ماه۴. #ولراز 👈 حجم: ۴ M سهم - ۶.۶ ٪ حجم کل شرکت


- ۱۳.۵ ٪ شناور


- ۳.۷ برابر میانگین حجم ماه۵. #ولشرق 👈 حجم: ۳۴.۳ M سهم - ۵.۷ ٪ حجم کل شرکت


- ۱۰.۳ ٪ شناور


- ۲.۱ برابر میانگین حجم ماه۶. #وهنر 👈 حجم: ۵۰.۱ M سهم - ۵ ٪ حجم کل شرکت


- ۱۴.۲ ٪ شناور


- ۱.۶ برابر میانگین حجم ماه۷. #رتکو 👈 حجم: ۸.۵ M سهم - ۴.۲ ٪ حجم کل شرکت


- ۸.۷ ٪ شناور


- ۱.۲ برابر میانگین حجم ماه۸. #کترام 👈 حجم: ۱۱.۷ M سهم - ۴ ٪ حجم کل شرکت


- ۵.۹ ٪ شناور


- ۱.۶ برابر میانگین حجم ماه۹. #غاذر 👈 حجم: ۶.۱ M سهم - ۳.۸ ٪ حجم کل شرکت


- ۶.۴ ٪ شناور


- ۳.۱ برابر میانگین حجم ماه۱۰. #ددام 👈 حجم: ۳۵.۲ M سهم - ۳.۸ ٪ حجم کل شرکت


- ۲۲.۴ ٪ شناور


- ۴.۶ برابر میانگین حجم ماه@mehdiafzaliaan

انتهای خبر

0
0