بورس آموز
1399/08/12
11:10
🔔تا این لحظه از بازار ‏🟢 تعداد صف های خرید: 62 💰 ارزش صف های خرید: 594 میلیارد تومان 🔴 تعداد صف های فروش: 329 💰 ارزش صف های فروش: 4692 میلیارد تو...

🔔تا این لحظه از بازار🟢 تعداد صف های خرید: ۶۲


💰 ارزش صف های خرید: ۵۹۴ میلیارد تومان🔴 تعداد صف های فروش: ۳۲۹


💰 ارزش صف های فروش: ۴۶۹۲ میلیارد تومان
✅ برترین صف خرید: #جوین به ارزش ۸۶ میلیارد تومان❌ برترین صف فروش: #دی به ارزش ۳۳۴ میلیارد تومان⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید

انتهای خبر

0
0