پارسیس تحلیل
1401/02/02
12:00
#کدال #زمستان 🟢 گزارش عملکرد شرکتها در فصل زمستان (11) #وسبحان #سیتا #قپیرا #وپویا #سهگمت #دقاضی #قاروم #ولپارس #قلرست #قمرو 🔹 ادامه دارد کانال...

#کدال #زمستان🟢 گزارش عملکرد شرکتها در فصل زمستان (۱۱)#وسبحان #سیتا #قپیرا #وپویا #سهگمت #دقاضی #قاروم #ولپارس #قلرست #قمرو🔹 ادامه داردکانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0