سیگنال رانتی
1399/10/06
18:48
ظن دستکاری بازار دقیقا یعنی چه؟ یکی خریده، یکی فروخته دیگه رو تابلو! ظن دستکاری در بازار اگه میخاین؟ برگردید به روزهایی که به بهانه هنگ کردن هسته...

ظن دستکاری بازار دقیقا یعنی چه؟یکی خریده، یکی فروخته دیگه رو تابلو!ظن دستکاری در بازار اگه میخاین؟ برگردید به روزهایی که به بهانه هنگ کردن هسته یه سری سهم ها رو میبردید تایم مخصوص!!


مرتضی عباد

انتهای خبر

0
0