کارگزاری آبان
1399/11/08
09:17
#سیلام *سیمان ایلام* اطلاعیه عرضه 33/61 درصدی از سهام شرکت سیمان ایلام به صورت عمده (مدیریتی غیرکنترلی)

#سیلام


*سیمان ایلام*


اطلاعیه عرضه ۳۳/۶۱ درصدی از سهام شرکت سیمان ایلام به صورت عمده (مدیریتی غیرکنترلی)
انتهای خبر

0
0