سیگنال طلایی
1399/09/03
20:32
#کسعدی آنچه که نوع حرکت و روند سهم بیان میکند باید حرکت صعودی اغاز کند در صورتی که شناوری سهم انحصاری شده باشد میتوان اهداف بالایی برای سهم متص...

#کسعدیآنچه که نوع حرکت و روند سهم بیان میکند باید حرکت صعودی اغاز کنددر صورتی که شناوری سهم انحصاری شده باشد میتوان اهداف بالایی برای سهم متصور بودانتهای خبر

0
0