بتاسهم
1399/12/06
18:11
#زماهان در اولین ماه سال مالی به فروش 142 میلیارد ریالی رسیده بود و در بهمن ماه اندکی افزایش داشت و به فروش 172میلیارد ریال رسید است .

#زماهان در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۴۲ میلیارد ریالی رسیده بود و در بهمن ماه اندکی افزایش داشت و به فروش ۱۷۲میلیارد ریال رسید است .


انتهای خبر

0
0