تحلیل برای سود
1400/10/06
14:11
سخنگوی وزارت خارجه درمورد احتمال توافق گام به گام: پاسخم یک خیر بزرگ است اول طرف مقابل تعهداتش را انجام میدهد، سپس ما اقدامات جبرانی را انجام خو...

سخنگوی وزارت خارجه درمورد احتمال توافق گام به گام:پاسخم یک خیر بزرگ استاول طرف مقابل تعهداتش را انجام میدهد، سپس ما اقدامات جبرانی را انجام خواهیم داد.در حال تبادل متونی به صورت غیر رسمی با آمریکایی ها هستیم.

انتهای خبر

0
0