بتاسهم
1399/10/04
18:23
#هجرت در گزارش های ماهانه در شهریور 3131 میلیارد ریال و مهر 3375 میلیارد بوده و ابان 3542 میلیارد ریال و اذر با رشد 4000 میلیارد ریال شد 9...

#هجرت در گزارش های ماهانه در شهریور ۳۱۳۱ میلیارد ریال و مهر ۳۳۷۵ میلیارد بوده و ابان ۳۵۴۲ میلیارد ریال و اذر با رشد ۴۰۰۰ میلیارد ریال شد


۹ ماهه به ۲۶۷۱۰ میلیارد ریال رسیده است کل سال قبل شرکت ۲۹۰۵۴ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0