پایگاه خبری انتخاب
1401/06/02
18:59
علم الهدی: 🔹 به بنده می‌گویند چرا در دوران دولت تدبیر انتقاد می‌کردید، اما از رییس جمهور فعلی به خاطر رابطه خویشاوندی انتقاد نمی‌کنید، من جایی انتق...

علم الهدی:


🔹 به بنده می‌گویند چرا در دوران دولت تدبیر انتقاد می‌کردید، اما از رییس جمهور فعلی به خاطر رابطه خویشاوندی انتقاد نمی‌کنید، من جایی انتقاد می‌کردم که رییس جمهور با مقام معظم رهبری زاویه پیدا می‌کرداین میزان تبعیت از رهبری در دولت سیزدهم، در دولت‌های گذشته سابقه نداشتهجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tvv


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0