بتاسهم
1401/02/08
15:46
#بموتو فروش خوبی در اسفند زده و در حالی که 5 ماه قبل 6733 میلیارد ریال فروش داشت در اسفند با فروش 3066 میلیارد ریالی به عدد 9800 میلیارد ریالی رسی...

#بموتو فروش خوبی در اسفند زده و در حالی که ۵ ماه قبل ۶۷۳۳ میلیارد ریال فروش داشت در اسفند با فروش ۳۰۶۶ میلیارد ریالی به عدد ۹۸۰۰ میلیارد ریالی رسیده است ولی در فروردین با افت ۵۲۷ میلیارد ریال فروش داشته است و جمعا به فروش ۹۶۷۷ میلیارد ریالی رسیده است


انتهای خبر

0
0