ساعت بورس
1400/04/13
09:10
فیلتر «مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی» « #لطيف » حجم خرید حقیقی:666,590 حجم خرید حقوقی:0 حجم فروش حقوقی:600,000 قیمت آخرین معامله:45,728 (5) 🌐صفح...

فیلتر «مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی»


« #لطیف »


حجم خرید حقیقی:۶۶۶,۵۹۰


حجم خرید حقوقی:۰


حجم فروش حقوقی:۶۰۰,۰۰۰


قیمت آخرین معامله:۴۵,۷۲۸ (۵)


🌐صفحه نماد در Tsetmc


---------------📊 📉انتهای خبر

0
0