تکسهم ۹۸
1399/10/09
19:15
واکسن کرونای ایرانی به مرحله تست انسانی رسید و امروز این تست انجام شد جوانها و نخبه های ایرانی بدون شک توانایی انجام کارهای بزرگی را دارند

واکسن کرونای ایرانی به مرحله تست انسانی رسید و امروز این تست انجام شدجوانها و نخبه های ایرانی بدون شک توانایی انجام کارهای بزرگی را دارند

انتهای خبر

0
0