بتاسهم
1400/12/23
11:38
#بجهرم هنوز اسفند تمام نشده گویا گزارش ماهانه زده و در اسفند 413 میلیارد ریال درامد دارد و 12ماهه به 5799 میلیارد ریال رسیده است کل سال قبل 3658 ...

#بجهرم هنوز اسفند تمام نشده گویا گزارش ماهانه زده و در اسفند ۴۱۳ میلیارد ریال درامد دارد و ۱۲ماهه به ۵۷۹۹ میلیارد ریال رسیده است کل سال قبل ۳۶۵۸ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0