بورسینه
1401/05/31
18:00
📌افزایش دوباره دامنه نوسان در فصل تابستان اعمال می‌شود؟ 🔸مجید عشقی، رئیس سازمان بورس؛ 🔹تغییر دامنه نوسان با پیشنهاد شرکت بورس و فرابورس و تایید و...

📌 افزایش دوباره دامنه نوسان در فصل تابستان اعمال می‌شود؟🔸مجید عشقی، رئیس سازمان بورس؛🔹تغییر دامنه نوسان با پیشنهاد شرکت بورس و فرابورس و تایید و تصمیم سازمان بورس انجام خواهد شد.🔹اکنون جلسات کارشناسی در مورد تغییر دوباره دامنه نوسان برگزار شده و شرکت بورس و فرابورس باید پیشنهادهای خود را در خصوص میزان افزایش دامنه نوسان و نیز دیگر جزییات آن به سازمان بورس ارائه دهند.

انتهای خبر

0
0