تارگت بورس
1401/02/30
22:02
#شکلر اگر بتواند بالای 4900 تقبیت شود رشد خوبی خواهد داشت

#شکلر اگر بتواند بالای ۴۹۰۰ تقبیت شود رشد خوبی خواهد داشتانتهای خبر

0
0