نبسا
1399/10/09
20:39
علی صحرایی: **برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه بازارگردانی اکثر نمادها برای حمایت از سهامداران خرد اجرایی شد...**

علی صحرایی:**برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه بازارگردانی اکثر نمادها برای حمایت از سهامداران خرد اجرایی شد...**انتهای خبر

0
0