تارگت بورس
1400/09/08
21:09
#ثاباد در محدوده حمایتی 4450 قرار دارد اگر قصد ورود بسهم را دارید دوپله 4400 و 3800

#ثاباد در محدوده حمایتی ۴۴۵۰ قرار دارد اگر قصد ورود بسهم را دارید دوپله ۴۴۰۰ و ۳۸۰۰انتهای خبر

0
0