کدال۳۶۰
1399/08/18
12:10
#قتربت آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منته...

#قتربت


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱زمان برگزاری: ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۰۸:۰۰۱۳۹۹-۰۸-۱۸ ۱۲:۱۰:۵۰ (۶۹۰۱۰۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0