کافه بورس
1400/12/26
09:15
#ثاخت / این سهم ساختمانی الگوی ریزشی عمیق خود را به پایان رسانده و اماده حرکت در سیکل جدید افزایشی است / قیمت فعلی زیر 180

#ثاخت / این سهم ساختمانی الگوی ریزشی عمیق خود را به پایان رسانده و اماده حرکت در سیکل جدید افزایشی است / قیمت فعلی زیر ۱۸۰انتهای خبر

0
0