تارگت بورس
1400/09/07
20:45
#دلقما اصلاح از سقف 5000 تا کف 2000 اگر بالای 2300 تثبیت شود تارگت 2700 اولین گام خواهد بود فروش این محدوده توجیهی نخواهد داشت

#دلقما اصلاح از سقف ۵۰۰۰ تا کف ۲۰۰۰ اگر بالای ۲۳۰۰ تثبیت شود تارگت ۲۷۰۰ اولین گام خواهد بود فروش این محدوده توجیهی نخواهد داشتانتهای خبر

0
0