کارگزاری سهام بارز
1399/08/18
09:27
74درصد نمادها به ارزش 7000 میلیارد تومان صف فروش 5درصد نمادها به ارزش 500میلیارد تومان صف خرید

۷۴درصد نمادها به ارزش ۷۰۰۰ میلیارد تومان صف فروش


۵درصد نمادها به ارزش ۵۰۰میلیارد تومان صف خریدانتهای خبر

0
0