نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/26
17:20
خروج پول حقیقی به صندوق های #ETF با درآمد ثابت امروز شاهد خروج 60 میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت در بازار بوده ا...

خروج پول حقیقی به صندوق های #ETF با درآمد ثابت
امروز شاهد خروج ۶۰ میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت در بازار بوده ایم.
کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0