خاور سهم
1401/02/13
15:07
#خاور مهدی سلطانی شاغل در بخش اتوبوس سازی شرکت ایران خودرودیزل صعود به بام استان کرمان، قله هزار به ارتفاع ۴۵۰۰متر و پایان طرح سیمرغ فدراسیون کوهنو...

#خاور


مهدی سلطانی شاغل در بخش اتوبوس سازی شرکت ایران خودرودیزل


صعود به بام استان کرمان، قله هزار به ارتفاع ۴۵۰۰متر و پایان طرح سیمرغ فدراسیون کوهنوردی (طرح سیمرغ: ۳۱ استان ۳۱ قله مرتفع استانهای ایران)
انتهای خبر

0
0