تحلیل با سید علی محسنی
1399/09/05
13:06
تکنیک های حرفه‌ای ساعات معاملات 1️⃣ اگر در نیم ساعت پایانی بازار آخرین قیمت سهمی از قیمت #پایانی آن 1/5% بیشتر باشد سهم به احتمال 80% روز کاری بعد...

تکنیک های حرفه‌ای ساعات معاملات۱️⃣ اگر در نیم ساعت پایانی بازار آخرین قیمت سهمی از قیمت #پایانی آن ۱/۵٪ بیشتر باشد سهم به احتمال ۸۰٪ روز کاری بعد مثبت خواهد بود.۲️⃣ اگر در نیم ساعت پایانی بازار آخرین قیمت سهمی از قیمت #پایانی آن ۲٪ بیشتر باشد سهم به احتمال ۸۰٪ روز کاری بعد #صف_خرید خواهد بود.۳️⃣ اگر در نیم ساعت پایانی بازار آخرین قیمت سهمی از قیمت #پایانی آن ۱/۵٪ کم تر باشد سهم به احتمال ۸۰٪ روز کاری بعد #منفی خواهد بود.۴️⃣ اگر در نیم ساعت پایانی بازار آخرین قیمت سهمی از قیمت #پایانی آن ۲٪ کمتر باشد سهم به احتمال ۸۰ ٪ روز کاری بعد #صف_فروش خواهد بود.

انتهای خبر

0
0