بورس۲۴
1400/12/14
17:34
توضیحات «وپترو» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی توضیحات تکمیلی را در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر کرد.

توضیحات «وپترو» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی توضیحات تکمیلی را در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر کرد.


لذا کاهش زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری شرکت های فرعی بدلیل افت عمومی بازار سرمایه و شاخص بورس بوده است و هچنین پیگیریهای لازم جهت وصول مابقی مطالبات در جریان می باشد.وپترووپترو
انتهای خبر

0
0