سیگنال طلایی
1399/10/07
09:06
به شدت به شما توصیه میکنیم که از سهم های بزرگ و شاخص ساز فاصله بگیرید و بیشتر در سهم های متوسط و کوچک ترید کنین 🙏🌹🙏

به شدت به شما توصیه میکنیمکه از سهم های بزرگ و شاخص ساز فاصله بگیریدو بیشتر در سهم های متوسط و کوچک ترید کنین 🙏🌹🙏

انتهای خبر

0
0