کانال بترانس
1399/10/04
23:25
#غگل اگر مقاومت 590 تومن شکسته بشه اتفاقات خوبی برای این سهم میوفته.

#غگل


اگر مقاومت ۵۹۰ تومن شکسته بشه اتفاقات خوبی برای این سهم میوفته.
انتهای خبر

0
0