کارگزاری آبان
1399/09/04
10:09
📈بازار با افزایش عرضه در گروه های بزرگ همراه شده است و جو منفی به دیگر گروه ها نیز سرایت کرده است.

📈بازار با افزایش عرضه در گروه های بزرگ همراه شده است و جو منفی به دیگر گروه ها نیز سرایت کرده است.


انتهای خبر

0
0