بورس آموز
1399/09/04
10:42
✅ امروز امروز به عینه تقابل دو دیگاهی هست که اولی بر کاهش قیمت ارز و گشایش اقتصادی تاکید می کند و دومی ،دیدگاه اولی را خوش خیالی می داند طرفدارا...

✅ امروزامروز به عینه تقابل دو دیگاهی هست که اولی بر کاهش قیمت ارز و گشایش اقتصادی تاکید می کند و دومی ،دیدگاه اولی را خوش خیالی می داندطرفداران دیدگاه اول بر گروه خودرویی و بانکی متمرکز و حامیان دیدگاه دوم بر صنایع با درآمد ارزی تاکید دارند و جالب این که این دو گانگی در آستانه محدوده مقاومتی ۱۴۵۰۰۰۰-۱۴۰۰۰۰۰ شکل گرفته و باید دید گروه خودرویی بانکی می توانند در مقابل ابر شرکت های شاخص ساز مقاومت کرده و تن به عرضه ندهند!⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید

انتهای خبر

0
0