تکسهم ۹۸
1401/02/11
10:09
#رانفور در حال تثبیت روی 415 تومان شکست ۴۵۰ تومان راه سهم رو واسه تارگت های بعدی هموار میکنه

#رانفور در حال تثبیت روی ۴۱۵ تومانشکست ۴۵۰ تومان راه سهم رو واسه تارگت های بعدی هموار میکنه

انتهای خبر

0
0