نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/09/19
10:31
#حسیر حجم مشکوک ورود پول هوشمند در کف قیمتی سهم در حال کف سازی برای یک صعودی خوب.

#حسیر حجم مشکوک ورود پول هوشمند در کف قیمتی سهم در حال کف سازی برای یک صعودی خوب.انتهای خبر

0
0