کدال۳۶۰
1401/06/01
20:14
#وامیر تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر 🔹 زمان برگزاری: ساعت 11:00 مورخ 1...

#وامیر


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۲۰:۱۴:۴۵ (۹۲۸۲۲۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0