بتاسهم
1401/02/29
16:11
#غدیس در 6ماه 868 و 3 ماهه 489 ریال سود محقق کرده بود 9ماهه به 1129 ریال رسید و 12ماهه با رشدی کم 1279 ریال سود محقق کرده سهم 3 ماهه 835 میل...

#غدیس در ۶ماه ۸۶۸ و ۳ ماهه ۴۸۹ ریال سود محقق کرده بود ۹ماهه به ۱۱۲۹ ریال رسید و ۱۲ماهه با رشدی کم ۱۲۷۹ ریال سود محقق کرده


سهم ۳ ماهه ۸۳۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۷۱ میلیارد ریال سود خالص دارد .۶ماهه سود عملیاتی ۱۵۹۷ و سود خالص ۱۰۶۷ میلیارد ریال است


۹ماهه سود عملیاتی ۲۰۶۵ و سود خالص ۱۳۲۰ میلیارد ریال است


در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۲۴۵۱ و سود خالص ۱۴۹۵ میلیارد ریال استانتهای خبر

0
0