ساعت بورس
1400/04/13
09:40
#شتوكا(توكا رنگ فولاد سپاهان) 🟢 خرید هر حقیقی(میلیون ریال) : 101.85 🔴 فروش هر حقیقی(میلیون ریال) : 133.58 🔀 قدرت خریدار به فروشنده : 0.76 📉 فیلت...

#شتوکا(توکا رنگ فولاد سپاهان)🟢 خرید هر حقیقی(میلیون ریال) : ۱۰۱.۸۵


🔴 فروش هر حقیقی(میلیون ریال) : ۱۳۳.۵۸🔀 قدرت خریدار به فروشنده : ۰.۷۶📉 فیلتر های مثبت نماد :➖ تحرک قیمتی: ۱.۱📈 فیلتر های منفی نماد :🔻 حمایت مهم : ۲۵۷۶۷


🔺 مقاومت مهم : ۴۸۹۶۲💲 ورود و خروج پول حقیقی(میلیون ریال) : -۱۸۸۰📊 📉

انتهای خبر

0
0