محسن حسنلو
1399/09/17
12:25
#فولاد 💢 فولاد مبارکه اصفهان 💢 سهم در محدود حمایتی قیمتی و زمانی خود قرار دارد و ورود نقدینگی مشهود می باشد و توانایی رشد تا محدود ۲۸۰۰۰ ریال رشد...

#فولاد💢 فولاد مبارکه اصفهان 💢سهم در محدود حمایتی قیمتی و زمانی خود قرار دارد و ورود نقدینگی مشهود می باشد و توانایی رشد تا محدود ۲۸۰۰۰ ریال رشد داشته باشد@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0