بورس۲۴
1400/10/30
19:07
رشد ۵۶ درصدی «قشکر»در ۳ ماهه آذر

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت شکر در ۳ماهه منتهی به آذر حسابرسی نشده برای هر سهم ۹ریال سود محقق کرد.که نسبت به مدت مشابه قبل ۵۶درصد افزایش پیدا کرده است.سود ناخالص با افزایش ۱۳۰درصدی به ۷میلیارد تومان و مجموع درآمدهای عملیاتی به ۶۹میلیارد تومان رسید

رشد 56 درصدی «قشکر»در 3 ماهه آذر

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شکر در ۳ماهه منتهی به آذر حسابرسی نشده برای هر سهم ۹ریال سود محقق کرد.که نسبت به مدت مشابه قبل ۵۶درصد افزایش پیدا کرده است.سود ناخالص با افزایش ۱۳۰درصدی به ۷میلیارد تومان و مجموع درآمدهای عملیاتی به ۶۹میلیارد تومان رسید

قشکر
انتهای خبر

0
0