کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/25
07:00
#ومعادن بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن در تاریخ 24 آبان 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بور...

#ومعادنبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۹۷۱۹۹ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۹۰۸۹۳ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - معدنی و صنعتی چادرملو و مجتمع فولاد خراسان.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۱۳۷۵۱ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۱۲۴۶۸ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #ومعادن ۲۰۲۱۵ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۹ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0