مهدی رضایتی
1400/06/31
12:02
بررسی چند نمونه از سهام صنایع کوچکتر صنایع کوچکتر چندان تحت تاثیر کسری بودجه دولت و قیمت های جهانی نیستند در نتیجه ابهام کمتری دارند. دابور دارو...

بررسی چند نمونه از سهام صنایع کوچکترصنایع کوچکتر چندان تحت تاثیر کسری بودجه دولت و قیمت های جهانی نیستند در نتیجه ابهام کمتری دارند.دابور دارویی#دابور بدون افزایش نرخ امسال به سود ۳۷۰ تومانی می رسد و با نیمایی شدن ارز دریافتی به سود ۷۵۰ تومانی در سال آینده می رسد. قیمت سهم ۲۷۵۰ تومان است. پی بر ای بعد از آزادسازی نزدیک به ۴ واحد.قمرو قندی# قمرو در مجمع پیش رو ۱۰۰ تومان تقسیم می کند و سود سال جاری هم ۴۰۰ تومان برآورد می شود. رشد سود سال آینده نیز ۲۵ درصد برآورد می شود.قیمت سهم ۲۶۵۰ تومان و P بر E حدود ۶ تا ۷ واحد.سشرق سیمانی#سشرق در مجمع پیش رو ۱۰۰ تومان تقسیم می کند و با نرخ های مصوب در سال مالی جاری به سود ۱۷۰ تومانی می رسد. قیمت سهم ۸۳۰ تومان و P بر E سهم نزدیک به ۴ واحد.کحافظ کاشی ساز:#کحافظ با بهره برداری از طرح توسعه به سود ۶۵ تا ۷۵ تومانی می رسد که قیمت سهم ۳۸۰ تومان است و P بر E سهم ۵.۴ واحد محاسبه می شود.تعداد این نمادها در بازار روبه افزایش است که بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری هم وضعیت مطلوبی دارند.

انتهای خبر

0
0