نبسا
1399/10/28
18:03
#خگستر حمایت مهم در 260 تومان. سهم پتانسیل تشکیل واگرایی مثبت دارد.

#خگستر


حمایت مهم در ۲۶۰ تومان. سهم پتانسیل تشکیل واگرایی مثبت دارد.
انتهای خبر

0
0