بتاسهم
1399/09/03
11:20
#خزامیا در شهریور ۳۳۷۷ میلیارد ریال و بیش از ۲۹۰۰ دستگاه فروخته است در مهر رکورد شکست و 3581 میلیارد ریال فروش داشت و 2900 دستگاه فروخته است ...

#خزامیا


در شهریور ۳۳۷۷ میلیارد ریال و بیش از ۲۹۰۰ دستگاه فروخته است در مهر رکورد شکست و ۳۵۸۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۲۹۰۰ دستگاه فروخته است


در ابان فروش به ۲۷۲۷ میلیارد ریال رسیده و ۲۱۰۰ دستگاه داشته


جمعا ۸ ماهه ۱۹۱۲۵ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل عدد ۱۴۲۶۰ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0